Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, XIV, XV (từ 14/11/2013 đến 5/1/2023)

Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam"

23:33 | 18/11/2022

(Chinhphu.vn) - Tối 18/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và phát biểu khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu lược ghi phát biểu của Phó Thủ tướng.

Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, các vị đại biểu các vị khách quý.

Hôm nay, trong niềm vui chung của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi rất vui mừng tham dự khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam". Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các vị đại biểu và toàn thể đồng chí, đồng bào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, xin chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống vẻ vang.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần giai cấp dân tộc, tôn giáo tập hợp đoàn kết với lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử giành độc lập dân tộc và tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc. Thực hiện lời dậy của Bác Hồ "Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công", đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam góp phần tạo động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc là hoạt động thường niên được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, là nơi hội tụ những giá trị văn hoá tiêu biểu của 54 dân tộc anh em; biểu dương các tấm gương sáng từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Tuần Lễ Đại đoàn kết giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam. Nhân dịp này tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, các cơ quan đơn vị tiếp tục chung sức, đồng lòng ổn định phục hồi và phát triển sản xuất, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây.

Thứ nhất: Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động, các phong trào thi đua, động viên đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa đang được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng chữ viết của các dân tộc. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo đồng bào trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ những người dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19, thiên tai; đồng thời khích lệ cổ vũ tinh thần tự lực, tự cường của mọi người, của mỗi người vượt qua khó khăn, thử thách.

Thứ ba: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo, tiếp tục chủ trì triển khai hiệu quả chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là Chiến lược phát triển Văn hoá đến năm 2030 làm cho các giá trị văn hóa truyền thống thấm sâu vào đời sống xã hội trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.  

Thưa đồng bào, đồng chí,

Trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, đồng thời xác định rõ đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam.

Chúng ta cùng vững niềm tin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kế, với lịch sử văn hóa mấy ngàn năm của dân tộc, tình đoàn kết gắn bó keo sơn trong cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được tăng cường góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đó chính là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh để đưa đất nước ta đi trên con đường đổi mới hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc các quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu
Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 23:33 | 18/11/2022

(Chinhphu.vn) - Tối 18/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và phát biểu khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu lược ghi phát biểu của Phó Thủ tướng.

Các nguồn khác
Tinh thần ‘Tất cả vì học sinh thân yêu” lan tỏa mạnh mẽ từ lễ khai giảng 10:34 | 06/09/2019

(Chinhphu.vn)-Hơn 22 triệu học sinh cả nước đã chính thức bắt đầu bước vào năm học 2019-2020 sau lễ khai giảng ngày hôm qua 5/9. Khẩu hiệu “tất cả vì học sinh thân yêu” ngay từ lễ khai giảng đã lan tỏa ở nhiều trường học trên cả nước.