Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành; phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam trong việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030”.

Đồng thời, thành lập Nhóm chuyên gia gồm đại diện cấp Vụ của các Bộ, ngành để giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Nhóm chuyên gia do Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030” quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Phương Nhi