Được biết, với số vốn 55 triệu USD vay ưu đãi trong 5 năm (2013-2018), Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp nhằm mục tiêu hỗ trợ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiếp nhận, nâng cấp, phát triển, hoàn thiện và thương mại hóa các công nghệ đổi mới. Trên cơ sở đó tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có mức giá phù hợp, có khả năng tiếp cận với đông đảo dân cư, đặc biệt là nhóm người nghèo, người có thu nhập thấp.

Số vốn ưu đãi này sẽ bổ sung kịp thời nguồn ngân sách còn eo hẹp hiện nay dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tại các viện, trường, đồng thời kết nối viện nghiên cứu, doanh nghiệp và ngân hàng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

3 lĩnh vực ưu tiên được Dự án hỗ trợ, gồm: Y dược cổ truyền; công nghệ thông tin và truyền thông; nông nghiệp, thủy sản.

Hoàng Diên