Phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - ảnh 1
Khu di tích lịch sử Tân Trào
Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch được xác định trên cơ sở khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012, bao gồm 138 di tích, cụm di tích nằm trên địa bàn 11 xã, thuộc 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn.

Quy mô quy hoạch khoảng 3.100 ha, nằm trải rộng trên địa bàn 11 xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện (huyện Sơn Dương), Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện, Công Đa (huyện Yên Sơn).

Nhiệm vụ Quy hoạch yêu cầu cần khảo sát, đo vẽ và đánh giá hiện trạng; nghiên cứu các tư liệu cách mạng, hoàn thiện hồ sơ hệ thống di tích; hiện trạng quản lý di tích; tình hình kinh tế-xã hội và du lịch.

Bên cạnh đó, dự báo phát triển và xác định các chỉ tiêu kinh tế-xã hội khu vực quy hoạch trong quá trình quản lý di tích.

Về định hướng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch, cần kiến nghị về việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp các khu vực bảo vệ di tích. Xác định các vùng cảnh quan thiên nhiên cần phải bảo vệ để không ảnh hưởng đến di tích; các khu vực cho phép xây dựng mới; các khu vực hạn chế kiểm soát phát triển.

Cùng với đó là đề xuất định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trong đó đề xuất định hướng tổng thể bảo tồn, tu bổ, phục hồi đối với quần thể di tích; xác định danh mục các đối tượng di tích bảo tồn, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo tồn  đối với từng hạng mục di tích; xác định nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; đề xuất danh mục di tích dự kiến xếp hạng bổ sung.

Đề xuất định hướng phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với du lịch tỉnh Tuyên Quang và chiến khu Việt Bắc; tuyến tham quan di tích Tân Trào với vùng phụ cận.

Ngoài ra, Quy hoạch cần đề xuất cơ cấu phân khu chức năng, gồm các khu vực bảo tồn di tích; khu dân cư đô thị-nông thôn; khu vực phát triển các chức năng công cộng, dịch vụ du lịch; vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên... phù hợp với các định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích, phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế-xã hội của huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn và của tỉnh Tuyên Quang.

Mục tiêu quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc thông qua các di tích hiện còn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá-du lịch; xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang và vùng phụ cận nói chung.

Hoàng Diên