Cụ thể, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia thay bà Đào Hồng Lan.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay bà Nguyễn Thị Nghĩa.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Huỳnh Vĩnh Ái.

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Nguyễn Văn Ngàng.

Ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Nguyễn Long Hải.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có các nhiệm vụ: Giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng  chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi; Giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi; Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Chí Kiên