Theo đó, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng ban Thư ký.

Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng, Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hoạt động theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-HĐGDQPANTW ngày 19/3/2014 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các chủ chương, đề án, chương trình, kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trung ương khác (gọi chung là cơ quan, tổ chức trung ương), UBND cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch về giáo dục quốc phòng - an ninh; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp quân khu, cấp tỉnh triển khai thực hiện các quyết định, các nhiệm vụ về giáo dục quốc phòng - an ninh.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trung ương và các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; thực hiện những nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao...

Phương Nhi