Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng của mạng lưới trường đại học, cao đẳng trong cả nước để có đề xuất phù hợp trong thời gian tới.
Phan Hiển