QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM

Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam

- Ngày sinh: 03/02/1963.

- Quê quán: xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

- Ngày vào Đảng: 19/02/1993           Ngày chính thức: 19/02/1994

- Học vị: Phó Tiến sỹ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1988 - 10/1990: Kỹ sư, Công ty XNK và Dịch vụ kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

10/1990 - 02/1992: Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

3/1992 - 4/1993: Chuyên viên, Văn phòng Tổng cục Bưu điện.

4/1993 - 10/1994: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.

10/1994 - 11/1995: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

11/1995 - 8/1996: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ.

8/1996 - 3/2003: Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

3/2003 - 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ tháng 4/2004).

8/2005 - 11/2007: Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).

11/2007 - 5/2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

5/2008 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

3/2010 – 8/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

8/2010 – 8/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Ủy viên BCHTW Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

8/2011 – 11/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

11/2013 – nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ./.