4:00 PM, 02/12/2013

Hoàn thiện Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo theo hướng cập nhật số liệu mới và dự báo xu thế; các mục tiêu, chỉ tiêu phải có căn cứ thuyết phục, khả thi, có thể kiểm tra, đánh giá được kết quả theo từng giai đoạn. Đồng thời, Chiến lược phải gắn với nội dung Quy hoạch báo chí đến năm 2020 sẽ báo cáo Bộ Chính trị.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân, thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Với dung lượng khổng lồ, thời lượng lớn, các hình thức đa dạng, thông tin và các phương tiện truyền thông có vai trò ngày càng quan trọng trong thế giới hôm nay. Thông tin tạo ra dư luận, chi phối dư luận, tác động ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của con người. Vì vậy, thông tin chính là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc, con người.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi soạn thảo và lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ đã chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Dự thảo Chiến lược có đề cập đến mục tiêu phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; định hướng phát triển đến năm 2030, bao gồm: định hướng chung và định hướng cho từng loại hình thông tin. Dự thảo cũng đã đưa ra các giải pháp để thực hiện Chiến lược; các chương trình, đề án trọng điểm.

Theo dự thảo, mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là phát triển các loại hình thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông tin chân thực, đa dạng, kịp thời, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Tầm nhìn đến năm 2030, các loại hình thông tin ở Việt Nam phát triển đầy đủ, toàn diện, hiện đại, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước; hầu hết người dân Việt Nam có điều kiện và khả năng hưởng thụ thông tin theo nhu cầu, bao gồm các thông tin chính trị, tuyên truyền thiết yếu và các thông tin giải trí, học tập, nâng cao nhận thức; các loại hình thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu thu hút 70% người dân quan tâm, theo dõi thường xuyên...

Phan Hiển

 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản